Selvityksiä renkaiden hyötykäytöstä


Edistyksellistä renkaiden kierrätystä

Tilastokatsaus 2015

 Edistyksellistä_Renkaan_kansiTässä katsauksessa käsitellään renkaiden kierrätyksen käytännön tilaa Suomessa. Esittelemme sekä olemassa olevia, että kehitettyjä, kaupallistamisen kynnyksellä olevia hyötykäyttökohteita. Rengasmateriaaleja on hyödynnetty Suomessa maarakentamisessa ja kaatopaikkarakenteissa menestyksekkäästi jo vuosikymmeniä.

useat kansainväliset tutkimukset ja vuosikymmenien käytännön kokemus käytettyjen renkaiden hyötykäytöstä on osittanut, että rengasmateriaalilla on useita merkittävästi hyödyllisiä teknisiä ominaisuuksia. Se on lähes ylivoimainen kevennysmateriaali pehmeillä, savisilla maa-alueilla se on roudankestävä ja helposti rakennettava se puhdistaa vettä ravinteista ja vaimentaa tärinää ja iskuja erilaisilla alustoilla. Rengasmateriaalia ei tulisikaan enää mieltää jätteeksi, sillä kyseessä on kustannustehokkaita ja kiertotaloutta toteuttavia, käyttäjilleen arvoa luovia ja edistyksellisiä tuotemahdollisuuksia tarjoava materiaali.

 Edistyksellistä_Renkaan_Kierrätystä tilastokatsaus 2015 (pdf) (1.9 MB)


Kesälahti 210714

Ravinteet talteen valumavesistä


Oikein suunnitelluilla rengasrouherakenteilla voidaan helposti tehostaa ravinteiden talteenottoa vesistöjä mahdollisesti rehevöittävistä valumavesistä. Tämän osoittaa kesälahtelaisella maatilalla 2013 - 2015 tehty tutkimus. Kosteikon yhteyteen rakennetun patorakennelman seurantatulokset osoittavat, että rouhepadon puhdistusvaikutus ravinteiden talteenoton osalta oli yli 10 % kokonaisfosforin ja kokonaistypen osalta. Erityisesti rengaspato edisti ammoniumtypen nitrifikaatiota, toimien eristävänä ja hapettavana elementtinä. Tulosten perusteella voidaan myös todeta, ettei rengasrouhe vaikuttanut epäsuotuisasti alueen luonnon monimuotoisuuteen eikä luontaiseen veden laatuun haitallisten aineiden osalta.

Raportti Kesalahti 2013-2016 (pdf) (868.2 KB)   (Apila Group Oy, 2016)


BiomoduuliRatkaisu haja-asutusalueiden jätevesihuoltoon

Rengasrouheen toimivuutta jätevesien puhdistuksessa biosuodattimen kantoaineena on tutkittu lupaavin tuloksin niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Potentiaalisia sovelluskohteita ovat myös haja-asutusalueiden kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät. Kesäasuntokohteessa toteutetun tutkimuksen mukaan rengasrouheesta koostuvat biomoduulit puhdistavat jätevettä erinomaisella tehokkuudella.


SovelluskohteetMonipuolinen materiaali maarakennustarpeisiin

Käytetyistä auton renkaista jalostettu rengasrouhe on tutkitusti turvallinen ja monipuolinen kierrätysmateriaali maarakennustarpeisiin. Oheisessa raportissa kuvataan rengasrouheen teknisiä ominaisuuksia ja arvioidaan materiaalin soveltuvuutta eri maarakennuskohteisiin. Rengasrouheen käytöstä on kertynyt runsaasti kokemusta mm. maa- ja tierakentamisessa, kaatopaikkarakenteissa ja biosuodatuksessa.

Rengasrouheen käyttö maarakennuskohteissa: sovelluskohteet ja tutkimustulokset (Apila Group Oy, 2015)


Heinolan konttiRengasrouheesta uusi lenkki kiertotalouteen

Rengasrouhe sopii mainiosti kotitalouksien jätevesien sekä maa- ja metsätalouden valumavesien puhdistamiseen, jonka jälkeen sitä voidaan käyttää myöhemmin vaikkapa tierakentamisessa. Näin luodaan uusi lenkki materiaalin kiertoon ja siten pidennetään sen kokonaiskierron pituutta. Rengasrouheella voidaan korvata tehokkaasti maa-ainesten käyttöä sekä säästää tärkeitä pohjavesialueita ja soraharjuja.

Rengasrouhe maa-aineksen korvaajana: tiivistelmä mahdollisuuksista (Apila Group Oy, 2014)


Rengasrouhe (Pertti Huotari-Yle)Rengasrouhe tehostaa jäteveden puhdistusta

Tutkimuksessa selvitettiin rengasrouheen käyttöä jätevedenpuhdistuksessa biosuodattimen kantoaineena Heinolan kaupungin jätevesipuhdistamolla. Tutkimuksen perusteella rengasrouhe toimii biosuodattimen kantoaineena, ja sen avulla pystytään vähentämään jäteveden ravinnepitoisuuksia. Biosuodattimen havaittiin kuitenkin olevan herkkä jätevedenpuhdistamon toiminnan muutoksille.

Rengasrouhe biosuodattimen kantoaineena (Apila Group Oy, 2014)


Rengasrouhe (Pertti Huotari-Yle)Shredded tyres purify wastewater effectively

The study examined the use of rubber shreds made of end of life tyres (ELT) as the carrier in biofilters used in waste water treatment. Based on the study it can be perceived that tyre derived material acts as a filterbed media in a biofilter, and it contributes to removing nutrient content from waste water. However, the operation of the biofilter is sensitive to changes of the waste water processing plant.

End of Life Tyre (ELT) Rubber Material as Biofilter Carrier (Apila Group Oy, 2014)


KaatopaikkaohjeKustannustehokasta käyttöä kaatopaikkarakenteissa

Vuonna 2012 laadittiin ohjeet rengasrouheen käytöstä ja mitoituksesta kaatopaikkarakenteissa. Selvityksessä kuvataan kaatopaikkarakenteiden vaatimuksia ja rengasrouheen materiaaliominaisuuksia sekä arvioidaan rengasrouheen soveltuvuutta eri rakennekerroksissa. Vuoden 2016 alusta alkaen rengasrouhetta saa käyttää vain kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerroksen yläpuolisissa rakenteissa.

Ohje rengasrouheen käyttämisestä ja mitoittamisesta kaatopaikkarakenteissa (Laatuinsinöörit Oy, 2012)


RR100Rengasrouhe täyttää kaatopaikkaehdot

Kuusakoski Oy:n rengasrouhetta tutkittiin vuonna 2012 kaatopaikkakelpoisuuden toteamiseksi valtioneuvoston asetuksen edellyttämällä tavalla. Rengasrouhenäytteen pitoisuudet alittivat pysyvän jätteen kaatopaikan raja-arvot kaikkien tutkittujen aineiden osalta. Testattu rengasrouhe soveltuu liukoisten pitoisuuksien perusteella sijoitettavaksi tavanomaisen jätteen kaatopaikalle.

 Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus (Envitop Oy, 2012)